e-Signature
Solutions

ให้บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งประเภทที่ 2 และ 3 ตามมาตรา ๒๖ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่าการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ และมีผลทางกฎหมายจริง ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

e-Signature
(Offline)

ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร PDF ด้วย Certificate ทั้งประเภทที่ 2 และ 3 ตามมาตรา ๒๖

* บริการ e-Signature แบบ Offline มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 300,000 บาท

e-Signature
(Online)

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเชื่อมระบบเข้ากับ NDID

* บริการ e-Signature แบบ Online มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 500,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการ RP NDID)

บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

DomeCloud Co., Ltd. (HQ)

39/129 หมู่บ้านสวนคูณ หมู่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0 2055 59001 65 0

39/129 Suan Koon Village, Moo 7, Baan Suan, Meuang Chonburi, Chonburi, 20000
TAX ID: 0 2055 59001 65 0

Copyright © DomeCloud Co., Ltd.